МОДУЛ 3 има за цел да формира умения и компетенции за приобщаващо образование, наблюдавайки отношенията между децата по време на градинските занимания и черпейки идеи и опит от разработените ръководства и практически занимания за работа с деца и представители на местната общност.

Цели на обучението:
 • запознаване стемата за приобщаването;
 • развитие на умения за наблюдение на всяко дете и на групата като цяло;
 • идентифициране и прилагане на приобщаващи практики в (или чрез) градинарска дейност;
 • развитие на умения и компетенции за подпомагане на децата в процеса на грижи, наблюдение, изследване и разбиране на жизнения цикъла на растенията, както и вполаганетона ежедневни грижиза градината, разпознаване на растения, използване на растения за различни нужди, проблеми на околната среда, структура на почвата, време и търпение;
 • повишаване на капацитета за ефективно привличане и включване на представители на семействата и общността.
В рамките на този курс ще формирате/затвърдите познания за:
 • наблюдение на децата и групите;
 • самонаблюдение на водещия по време на работа с деца;
 • прилагане на различни образователни техники за адаптиране на теми от градинарството към специфичните нужди или интереси на всяко дете и групата като цяло;
 • разбиране, проследяване и наблюдение на жизнения цикъл на растенията и свързаните с него въпроси;
 • прилагане на тези практики и предаване на тези умения при децата;
 • планиране и организиране на събития и дейности със семействата и общността.

 

допълнително четене – съвети за приобщаващо образование
Categories:

MODULE 3 aims to provide teachers with skills and competences on inclusiveness, observing the audult-child relations during a gardening practical activity and to learn from a series of hands-on workshops and tutorials, involving school pupils and community.

Learning objectives
 • to present and discuss what inclusiveness means;
 • to develop observational skills towards groups and each child;
 • to identify and implement inclusive practices in (or through) gardening activities;
 • to develop the skills and competences to help children understand, follow and monitor the plants cycle and the follow issues: daily care, observation, recognize plants and differences, use of plants, transformations, environmental issues, soil structure, time and patience;
 • to learn how to involve families and community.
The teacher will be able to
 • observe children and groups;
 • self-observe when they work with children;
 • use a variety of techniques in order to adapt the contents of gardening to the specific group and children’s needs or interests;
 • understand, follow and monitor the plants cycle and related issues;
 • implement these practices and transfer these skills in children;
 • plan and organize events and activities with families and community.
Additional reading- Tips for inclusive education

 

Categories: