МОДУЛ 1 има за цел да предостави на учителите, които имат желание да създадат образователна градина, необходимата предварителна информация, включително:

 • критерии за избор на подходящо пространство за градина;
 • пазарно проучване за необходимите материали и оборудване, разпределение на ресурсите и задачите между участващите училища и създаване на градината;
 • набиране на средства и установяване на контакти с други образователни градини.
Цели на обучението:
 • идентифициране на подходящ терен за провеждане на образователни дейности посредством градинарство;
 • избор на конкретен тип градина, включително избор на градински дизайн (традиционна градина с почва или безпочвено отглеждане на растения) и гарантиране, че ориентацията на градината е подходяща за контретния тип градина;
 • надлежно провеждане на  самостоятелно пазарно проучване за избор и закупуване на суровини (семена, торове, субстрати и др.) и оборудване, достъпно на местно ниво за изграждане и управление на градината;
 • да се гарантира, че учителите и децата имат достъп до пространство за обучение на открито, за да се улеснят образователните занимания;
 • използване на контролни списъци/ помощни материали за ефективно и ефикасно разрешаване натехническите въпроси;
 • повишаване ангажираността на училищната и местната общност, както и на местния бизнес при създаването и поддържането на учебната градина.
В резултат на обучението по Модул 1 Вие ще научите:
 • да правите оценка на наличните потенциални локации за създаване на градина и да сравнявате тяхното качество;
 • да вземате проби от почвата и да тълкувате и използвате резултатите от техния анализ;
 • да избирате подходящ тип градина за съответния терен;
 • да подбирате и закупувате най-подходящите материали и инструменти, и да планирате бюджета за създаването и управлението на градината;
 • да намирате източници на допълнително финансиране за подпомагане на управлението на градината, ако/ когато е необходимо;
 • да споделяте опит и да се учите от от други добри практики.
ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 

Categories: