МОДУЛ 1 има за цел да предостави на учителите, които имат желание да създадат образователна градина, необходимата предварителна информация, включително:

 • критерии за избор на подходящо пространство за градина;
 • пазарно проучване за необходимите материали и оборудване, разпределение на ресурсите и задачите между участващите училища и създаване на градината;
 • набиране на средства и установяване на контакти с други образователни градини.
Цели на обучението:
 • идентифициране на подходящ терен за провеждане на образователни дейности посредством градинарство;
 • избор на конкретен тип градина, включително избор на градински дизайн (традиционна градина с почва или безпочвено отглеждане на растения) и гарантиране, че ориентацията на градината е подходяща за контретния тип градина;
 • надлежно провеждане на  самостоятелно пазарно проучване за избор и закупуване на суровини (семена, торове, субстрати и др.) и оборудване, достъпно на местно ниво за изграждане и управление на градината;
 • да се гарантира, че учителите и децата имат достъп до пространство за обучение на открито, за да се улеснят образователните занимания;
 • използване на контролни списъци/ помощни материали за ефективно и ефикасно разрешаване натехническите въпроси;
 • повишаване ангажираността на училищната и местната общност, както и на местния бизнес при създаването и поддържането на учебната градина.
В резултат на обучението по Модул 1 Вие ще научите:
 • да правите оценка на наличните потенциални локации за създаване на градина и да сравнявате тяхното качество;
 • да вземате проби от почвата и да тълкувате и използвате резултатите от техния анализ;
 • да избирате подходящ тип градина за съответния терен;
 • да подбирате и закупувате най-подходящите материали и инструменти, и да планирате бюджета за създаването и управлението на градината;
 • да намирате източници на допълнително финансиране за подпомагане на управлението на градината, ако/ когато е необходимо;
 • да споделяте опит и да се учите от от други добри практики.
ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 

Categories:

MODULE 1 aims to provide teachers willing to create an educational garden with necessary preliminary information, including:

 • suitability of the new garden space;
 • market survey on inputs and equipment, distribution to the involved schools and garden set-up;
 • fund raising and networking with other educational gardens.
Learning objectives
 • to identify the most suitable area for educational gardening activities;
 • to choose the most suitable garden type to be implemented including garden design – soilless or on soil system – and ensure that the orientation of the garden is appropriate for the garden type;
 • to conduct in an autonomous way a proper market survey for selecting and purchasing inputs (seeds, fertilizer, substrate etc.) and equipment available locally for building and managing the garden;
 • to ensure teachers and children have access to an outdoor learning space to facilitate educational workshops;
 • to use checklists/support materials to inform how technical issues can be addressed most effectively and efficiently
 • to involve the school community, local community and local businesses when establishing and sustaining your school garden.
The teacher will be able to
 • examine the available areas and benchmark their quality;
 • carry out soil samples and assess how these can be best used;
 • choose the suitable garden type to be implemented in the selected area;
 • select and buy the most suitable inputs and material and develop an estimate of the budget for the implementation and management of the gardens;
 • source additional funding to support the running of the garden if/when necessary;
 • share and learn from best practices.
GLOSSARY

 

Categories: